DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

ANBI-status van Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Informatie voor de ANBI status van de Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Website: www.dorenijmegen.nl
Email: info@dorenijmegen.nl
Adres: Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ  Nijmegen

De Remonstrantse gemeente te Nijmegen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Nijmegen.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze Samenwerkingsgemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vaststelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

3. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/
Op de website www.dorenijmegen.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

Korte samenvatting van het beleidsplan

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o. is sinds 1990 een samenwerkingsgemeente. Met die samenwerking willen beide gemeenten vanuit hun wederzijdse ondogmatische tradities de krachten bundelen. Zo willen we in de huidige tijd en samenleving een plek bieden waar we ons bezig kunnen houden met zingeving, levensvragen en geloven. Dit doen we vanuit de joods-christelijke traditie, daarbij openstaand voor andere godsdiensten, geloofsrichtingen en overtuigingen. De gemeente wil een open gemeente zijn, waar mensen zich thuis voelen en mogen zijn zoals ze zijn. Een plaats waar het leven in verbondenheid met de Eeuwige en met elkaar ervaarbaar en zichtbaar is. Een plek, waar mensen op adem kunnen komen en kunnen stilstaan bij vragen over leven en dood, zin en onzin in deze wereld. Een van de opdrachten van de Doopsgezinde Gemeente Nijmegen is: het helpen, waar mogelijk, ook samen met anderen, aan leniging van geestelijke en materiële nood. Alsook de bevordering van de godsdienstige beleving van de leden en anderen door diaconaal en pastoraal werk.

4. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.
U kunt het financieel jaarverslag 2018 hier downloaden.

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Verkorte staat van Inkomsten en Uitgaven  tbv ANBI      
  rekening 2019 rekening 2020 begroting 2021
Inkomsten      
bijdragen gemeenteleden 15.060 16.861 15.000
Totaal 15.060 16.861 15.000
 
Uitgaven      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)      
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk, St. Samenwerking 19.000 15.000 18.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)      
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Totaal 19.000 15.000 18.000
Resultaat -3.940 1.861 -3.000