DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

ANBI-status Stichting Samenwerking Do-Re Nijmegen

Naam ANBI: Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen te Nijmegen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen
Telefoon: 024-3220451
RSIN/Fiscaal nummer: 824146384
KvK: 75764334
Website adres: www.dorenijmegen.nl
E-mail: info@dorenijmegen.nl
Adres: Prof. Regoutstraat 23
Postcode: 6524 RZ
Postadres: Prof. Regoutstraat 23
Postcode: 6524 RZ
Plaats: Nijmegen

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Nijmegen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en tevens is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Dit is voor de Remonstranten specifiek vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd
(zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ ).

Zowel de Remonstrantse Broederschap als de Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit geldt ook voor de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen.
Link ANBI Remonstrantse Broederschap https://www.remonstranten.nl/anbi/
Link ANBI Algemene Doopsgezinde Sociëteit https://anbi.doopsgezind.nl/gemeenten/algemene-doopsgezinde-societeit/

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad nu slechts 2 leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad wordt geadviseerd door een financiële commissie

De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap en de broederschapsvergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit .

C. Doelstelling/visie van de Remonstranten en ADS

C1 De Remonstranten

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

C2. De Doopsgezinden

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in

het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

  1. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen onderschrijven we beide doelstellingen.

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen is een christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is het onderling gesprek, dat gevoerd wordt in alle openheid en met respect voor andere meningen.

Onze gemeente wil een plaats zijn:

° waar we verwondering over het bestaan verbinden met het geloof in de God waar de christelijke traditie van getuigt, de bron van ons bestaan;

° waar persoon en leven van Jezus bron van inspiratie en bezinning zijn. We houden ons in diensten en kringen bezig met bezinning op en navolging van de waarden die Jezus ons geleerd heeft en met de toepassing daarvan in het persoonlijk en maatschappelijk leven;

° waar leden en gasten, in vrijheid en verdraagzaamheid, in gesprek met de cultuur in brede zin, onderzoeken wat geloven voor hen betekent.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn en bieden graag breed aan wat wij in huis hebben. Deelname aan vrijwel alle activiteiten staat open voor alle geïnteresseerden.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: www.dorenijmegen.nl

D. Beleidsplannen

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Als Do-Re Gemeente Nijmegen onderschrijven wij beide beleidsplannen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente, indien Remonstrants, is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Als de predikant doopsgezind is wordt de Rechtspositiereglement IDGP gevolgd. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Alle activiteiten en kerkdiensten staan vermeld op de website www.dorenijmegen.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten:

Zie de ANBI-staat: Download hier.

De St. Samenwerking Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Nijmegen verzorgd alle betalingen t.b.v. predikanten, organisten e.d. voor de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Nijmegen. (zeg maar “de huishoudpot”).

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.