DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Taakgroepen

Er moet heel wat werk verzet worden om een gemeente als de onze ‘draaiende’ te houden. Bijna al dat werk wordt door vrijwilligers gedaan, leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeente. De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf Taakgroepen. Hieronder volgt een toelichting bij elke Taakgroep.
Taakgroep Vieren
 

Deze Taakgroep houdt zich samen met de predikant bezig met zowel de inhoud als de vorm van de vieringen. Zij besteedt onder meer aandacht aan het spanningsveld ‘traditie-vernieuwend’. Doel daarbij is het liturgisch bewustzijn te stimuleren door een aantal keren per jaar een ’andersvieren-dienst’ te organiseren. Hiermee wil de Taakgroep ruimte geven aan andere liturgische vormen dan de gebruikelijke én werken aan een grote betrokkenheid van de gemeenteleden bij de diensten.
Ook werkt de Taakgroep mee aan de jaarlijkse ledendienst, een viering zonder officiële voorganger.
De vrijwilligers van koster-, koffie- en bloemendiensten vallen ook onder deze Taakgroep.

Contactpersoon: Cora Oord

Taakgroep Leren

Deze Taakgroep bedenkt samen met de predikant het jaarthema en organiseert activiteiten voor eigen gemeenteleden en mensen van daarbuiten. Voorbeelden zijn de jaarlijkse thema-avonden, de driemaandelijkse lunches, de jaarlijkse buitendag en in december het Kerstival.
Ook de kringen en cursussen vallen onder de verantwoordelijkheid van deze Taakgroep.
Bij dit alles zorgt zij voor een goede afstemming met andere activiteiten binnen en buiten de eigen gemeente. Enkele gemeenteactiviteiten vallen niet onder deze Taakgroep.

Voor de uitvoering van enige taken worden op dit moment nog vrijwilligers gezocht.

Contactpersoon: Mike Rijken

Taakgroep Dienen
In deze Taakgroep wordt vorm gegeven aan de verantwoordelijkheid van onze gemeente naar de gemeenteleden en de samenleving. Dat gebeurt in het pastoraat en door de diaconie.
Een belangrijke taak van de diaconie is het verdelen van de collectegelden over vier doelen: personen in de eigen gemeente die behoefte hebben aan financiële ondersteuning, doelen in Nijmegen, doelen in Europa en doelen elders in de wereld.
Ook de verantwoordelijkheid binnen de gemeente voor ‘lief en leed’ en bijvoorbeeld bezoek van predikant en contactleden valt onder deze Taakgroep.
Wie bezoek op prijs stelt van een predikant of contactlid of anderszins behoefte heeft aan een gesprek, kan contact opnemen met de kerkenraad.

Meer over de diaconale doelen.

Contactpersoon: dhr. R. van der Staaij, T: 024-322 68 21, E: rvanderstaaij@hotmail.com

Taakgroep Communicatie

Deze Taakgroep houdt zich bezig met de communicatie binnen de gemeente en van de gemeente naar buiten. Daartoe verzorgt zij het tweemaandelijkse gemeenteblad Onderweg en onderhoudt zij deze website. Daarnaast verzorgt zij de PR, dat wil zeggen de aankondigingen van onder meer gemeenteactiviteiten buiten de gemeente.
Communicatie vindt ook plaats middels een digitale nieuwsbrief van de kerkenraad.
Een andere belangrijke taak van deze Taakgroep is het werven van nieuwe gemeenteleden en –vrienden.

Contactpersoon: E: webmaster@dorenijmegen.nl

Taakgroep Financiën en Beheer
 

De Taakgroep Financiën en Beheer (F&B) verzorgt de beheerstaken, waaronder het financieel beheer, inkomsten en uitgaven en daarvan de correcte en volledige vastlegging en verantwoording. Binnen deze Taakgroep F&B verzorgt de Stichting Exploitatie Remonstrants Kerkgebouw (Stg. Exploitatie) het beheer van het kerkgebouw zoals bepaald in de statuten van de Stg. Exploitatie. Verder faciliteert de Taakgroep de  beschikbaarheid van mensen en middelen voor zover de andere Taakgroepen (Vieren, Dienen, Leren en Communicatie) dat binnen hun eigen taakgebieden nodig hebben.

De Taakgroep F&B voert het financieel beleid uit volgens de begroting zoals door de kerkenraad voorgesteld en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het beheer van het kerkgebouw wordt uitgevoerd zoals bepaald in de statuten van de Stg. Exploitatie. De afdrachten van de Stichting Berhof-Montéfonds (Stg. B-M) worden uitgevoerd binnen het kader van de statuten van de Stg. B-M. Het bestuur van de Stg. Exploitatie is verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. het beheer van het kerkgebouw. Binnen het werkgebied van de Stg. Exploitatie horen beheerstaken t.a.v. het kerkgebouw.

Contactpersonen:

 • Bestuur Stichting Exploitatie: Roel Fernhout
  T: 024-641 14 37, E: fernhout@planet.nl
 • Thesaurier (boekhouding, declaraties en betalingsverkeer): Karen Dawson
  T: 06-533 21 515  E: dawson@xs4all.nl
 • Financieel- en beleggingsbeleid: Julius S. Cohen
  E: js_cohen@hetnet.nl
 • Kerkmeester, verhuur, reservering ruimtes, facilitaire diensten: Mieke de Graaf,
  E: mdegraaf@xmsnet.nl en
  Denise van Slingelandt T: 024-322 65 08
 • Technisch beheer  (utiliteit; verwarming elektriciteit): Nico Bibo
  E: nicobibo@gmail.com T 024-324 13 55
 • Contactpersoon in kerkenraad: Julius S. Cohen E: js_cohen@hetnet.nl

 

liturgische bloemsierkunst door een van de leden.
Viering van de buitendag in 2009.
Bij het binnengaan van de kerk.
DEtail van kerkramen.