DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Organisatie

Doopsgezinde en Remonstrantse samenwerking

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap zijn beide kerkgemeenschappen met een lange traditie van ondogmatisch, vrijzinnig geloven. De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o. is sinds 1990 een samenwerkingsgemeente. De afzonderlijke gemeenten bestaan al veel langer, namelijk sinds het begin van de 17e eeuw.
Er was toen zowel een Remonstrantse als Doopsgezinde gemeente in Nijmegen, met elk een eigen predikant en een huis- of schuilkerk. De aankoop in 1727 van de Remonstrantse kerk aan de Arminiaanse Plaats door de Doopsgezinden, zou men al kunnen zien als een voorloper van onze huidige samenwerking.
Met die samenwerking willen beide gemeenten vanuit hun wederzijdse ondogmatische tradities de krachten bundelen. Zo willen we in de huidige tijd en samenleving een plek bieden waar we ons bezig kunnen houden met zingeving, levensvragen en geloven. Dit doen we vanuit de joods-christelijke traditie, daarbij openstaand voor andere godsdiensten, geloofsrichtingen en overtuigingen.

 

De te zingen liederen van de dienst.
Organogram van gemeente
Ons organogram ziet er wellicht wat ingewikkeld uit, maar het valt bij nader toezien mee. Do en Re zijn ieder een afdelingen van een landelijke, overkoepelende organisatie, resp. de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Om hun Nijmeegse samenwerking te faciliteren is er een stichting opgericht, de Stichting Samenwerkingsverband Doopsgezinde Gemeente Nijmegen en Remonstrantse Gemeente Nijmegen.
Formeel hebben beide gemeentes hun eigen kerkenraad behouden, maar in de praktijk bestaat de kerkenraad tegenwoordig uit één voorzitter, één penningmeester, één secretaris en enkele algemene leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van functies over leden van beide gemeentes.

Het hoogste gezag in de samenwerkingsgemeente is de Algemene Ledenvergadering, waarin zowel leden als vrienden van beide gemeentes stemrecht hebben en het beleid van de kerkenraad kunnen goed- of afkeuren.
De werkzaamheden binnen de samenwerkingsgemeente zijn verdeeld over zes Taakgroepen.

organiste tijdens viering